جهنّمی هستی یا بهشتی؟

 اول: کسانی هستندکه درحالی از قبر بلند میشوند که فاقد دست و پا هستند این افراد کسانی هستند که همسایگان خود را اذیت می کنند.

دوم: کسانی هستندکه درنماز غفلت و سستی می کردند و درحالی از قبر خارج می شوند که صورتی همانند خوک دارند.

 سوم: کسانی که زکات اموال خویش را نمی پردازند در حالی از قبر خارج می شوند که شکم آنها مانند کوهان شتر و پر از مار و کژدم می باشد.

 چهارم: کسانی هستند که مال را بر عهد و پیمان الهی ترجیح دادند درحالی از قبر خارج می شوند که ازدهانشان خون جاری است.

پنجم: کسانی هستند که درخفا و پنهانی گناه میکردند و از خداوند که در هرحال ناظرِ بینا و شنوااست نمی ترسیدند و در حالی از قبر خارج میشوند که جسم و تن آنها باد کرده و پوسیده است.

ششم: کسانی هستند که شهادت دروغ می دادند در حالی از قبر خارج خواهند شد که گردنشان قطع شده است.

هفتم: کسانی هستندکه کتمان شهادت میکنند و عمدا" گواهی نمی دهند در حالی از قبر خارج می شوند که از دهانشان خون و چرک جاری است.

هشتم: گروه زناکارانی هستند که بدون توبه وفات کردند درحالی از قبرخارج خواهند شد که کورهستند.

نهم: کسانی هستند که مال یتیمان رابه ناحق خورده اند در حالی از قبر خارج می شوندکه چهره هایشان سیاه و چشمها و شکمشان پراز آتش است.

دهم: .کسانی هستند که نافرمانی پدر و مادر را می کنند درحالی از قبر خارج خواهند شد که جسمشان گرفتار بیمارى برص و جذام شده است.

 یازدهم: کسانی هستندکه شراب می نوشند درحالی از قبر خارج می شوند که نابینا هستند و دندانهای آنها مثل شاخ فیل و لبهای آنها بر سینه هایشان آویزان و زبان آنها برقسمت رانها آویزان است و از شکم آنها کثافت بیرون می آید.

اما گروه دوازدهم که اصحاب بهشتند:

دوازدهم: حضرت رسول اکرم می فرماید:گروه دوازدهم هم درحالی خارج میشوند که چهره آنها مانند شب چهارده نورانی و از پل صراط مانند برق میگذرند اینها همان گروهی هستند که به نماز اهتمام میورزیدند و عمل نیک انجام می دادند.

گروه دوازهم بیانگر این است که چقدر بهشتیان کمند و جهنّمیان بسیار!پناه می بریم به خدا از عذاب دوزخ.

/ 1 نظر / 46 بازدید
ملت بلاگ

سرويس وبلاگدهي ملت بلاگ براي ساخت وبلاگ رايگان فارسي براي حمايت از زبان شيرين پارسي در پهناي اينترنت پا به عرصه نهاد و اميد بتوان گامي هر چند کوچک براي اثر بخشي زبان پارسي در جهانيان انجام داد.