توبه یا انقلاب علیه خویش قسمت اول

بسم الله الرحمن الرحیم

تاکنون کردی گنه دیگر مکن         تیره کردی آب افزونتر مکن

یکی از بزرگترین موهبت های الاهی به انسان گناهکار، توفیق توبه و بازگشت به سوی لطف و رحمت خداوند به اوست. بسیاری از نعمت های غیر مادی و معنوی خداوند نیاز به واگویی و تذکر است. از جمله این نعمت ها، توبه یا انقلاب علیه خویش است که یکی از فصل ممیّزهای میان انسان و سایر جانداران است. هر چند پیش زمینه آن درونی و مربوط به فطرت اوست اما انسان با تکرار و اصرار بر گناه و زشتی، باعث می شود، موانع درونی کاری از پیش نبرند بدین خاطر یک اقدام تمام بعدی درون و برون می طلبد تا آثار زشتی و بدی و پلیدی وجودی گناه را پاک نموده و شرایط را برای تابیدن نور رحمت خداوند متعالی در دل گناهکار فراهم آورد.

از موانع بیرونی می توان آیات قرآن کریم، احادیث حضرت رسول، ائمه هدی سلام الله علیهم، آثار قلمی، و وجودی بزرگان معرفت، عرفان و یقین،مطالعه سرگذشت پیشینیان و فرجام انسان هم عصر و زمان و از موانع درونی می توان عقل، ایمان، فکر و قدرت انتخاب و اختیار او را برشمرد. هرگاه این عوامل به یکدیگر پیوند بخورند، می توانند انسانِ از مسیر صحیح خارج شده را به مسیر اصلی و اولیه بازگردانند. البته مهم تر از همه این ها"توفیق الاهی" باید وجود داشته باشد و الّا اگر او نخواهد که این توفیق شامل حال گناه کار شود، هیچ کسی نمی تواند اورا از آن مهلکه نجات دهد و سرنوشت او بسیار اسف انگیز ، تلخ و دردناک خواهد بود.                           

إن شاء الله ادامه دارد ...

/ 0 نظر / 6 بازدید