سوالات تشریحی کل کتاب قرآن و تعلیمات دینی2متوسطه دوم

قرآن و تعلیمات دینی دوم دبیرستان

درس اول : جلوه های حکمت و تدبیر

1 - از دیدگاه قرآن انسان های متفکر هرگاه به خلقت آسمان ها و زمین می اندیشند چه مطلبی را اظهار  می دارند ؟

2 - ویژگی های « عالم خیالی » را بیان کنید .

3 - خصوصیات « جهان واقعی » را ذکر کنید .

4 - شاخصه ی اصلی هر مجموعه منظم را بیان کنید و به اختصار شرح دهید .

5 - نقش « هدف » و « غایت » در یک مجموعه را توضیح دهید .

6 - حالات مختلفی که در یک پدیده منظم ( با همکاری خاص و تقسیم کار معین ) قابل فرض است را بیان   کنید .

7 - با مطالعه و مشاهده ی نمونه های منظم در جهان هستی چه چیزهایی را در می یابیم ؟

8 - اهمیت و نقش ، هدف و غایت را در یک مجموعه بنویسید .

9 - چگونه اجزای یک مجموعه ، در کنار هم با تقسیم کار معین به هدف خود می رسند ؟

درس دوم : با کاروان هستی

1 - ویژگی های نظام واحد جهانی را به طور مختصر بیان کنید .

2 - آیا انهدام و فروپاشی موجودات و نظام های دنیوی به معنای نابودی است ؟ توضیح دهید .

3 - منشاء و مبدأ دانش بشری را به طور مختصر معرفی کنید .

4 - چه رابطه ای میان علم به قوانین خلقت و ساخت مصنوعات بشری وجود دارد ؟

5 - چرا خداوند سزاوار « آفرین » بزرگ تر و برتر است ؟

6 - نمودار ساخته ای دست انسان را با توجه به آنچه آموخته اید رسم کنید .

7 - بیت : « گفت پیغمبر رکوع است و سجود          بر در حق کوفتن حلقه ی وجود » را با توجه به مطالب این درس توضیح دهید .

درس سوم : سرمایه های رشد

1 - ارزش هر انسانی به چه چیزی بستگی دارد ؟

2 - انسان در جهان آفرینش از چه شأن و منزلتی برخوردار است ؟

3 - امام علی ( ع ) رحمت الهی را برای چه کسی طلب می کند ؟ توضیح دهید .

4 - برخی از ارزشمندترین سرمایه های خدا دادی وجود انسان را نام ببرید .

5 - خداوند از میان مخلوقات کدام یک را به صورت اختصاصی برای خود برگزیده ؟ و چرا ؟

6 - از دیدگاه قرآن نتیجه و لازمه رسیدن به نفس مطمئنه « اطمینان یافته » چیست ؟

7 - منظور قرآن از این که انسان صاحب اراده و اختیار آفریده شده چیست ؟

8 - سرشت خدا آشنا در انسان را توضیح دهید .

9 - چرا برخی از انسان ها بت پرست شده اند ؟

10 - گرایش به نیکی ها و زیبایی ها ( به عنوان یکی از سرمایه های ارزشمند ) در انسان را توضیح دهید .

11 - وجدان اخلاقی چه نقشی در انتخاب راه درست در زندگی انسان دارد ؟

12 - تعبیر قرآن کریم از نفس لوامه را بیان نمائید .

13 - نقش عقل در زندگی انسان برای انتخاب راه درست را شرح دهید .

14 - امام علی ( ع ) عقل انسان را چگونه توصیف می کند ؟

15 - امام کاظم ( ع ) در مورد اهمیت عقل چه می فرماید ؟

16 - در چه صورت زیبایی های عقل و عمل صالح در انسان متجلی می شود ؟

17 - انواع حجت از دیدگاه امام کاظم ( ع ) را بیان کنید .

18 - نتیجه ی استفاده از عقل و قبولی دعوت انبیا چیست ؟ توضیح دهید .

19 - آیه ی شریفه ی « وَ سَخر لکم ما فی الارضِ جمیعاً منه ان فی ذلک لایاتٍ لِقوم یتفکرو ن » را ترجمه کنید .

درس چهارم : روزنه های خطا

1 - با وجود سرمایه ارزشمند در درون انسان چرا برخی از افراد مرتکب گناه می شوند ؟

2 - عوامل دعوت کننده به گناه در انسان را نام برده و هر یک را بطور مختصر توضیح دهید .

3 - نتایج کشف رمز و راز عوامل سرشکستگی ها و انحراف ها در زندگی انسان را بنویسید .

4 - نحوه ی استفاده ی انسان از نعمت های الهی را بیان کنید .

5 - روح چیست و ویژگی های آن کدام است ؟

6 - ابعاد وجودی انسان را نام برده و خصوصیات هر یک را بیان کنید .

7 - دو دلیل بر وجود بعد غیر مادی ( روح ) در وجود انسان را بیان کنید .

8 - چگونه « ثبات شخصیت » اثبات کننده ی « روح » در وجود انسان است ؟

9 - چگونه می توان اثبات کرد که شخصیت و هویت انسان مستقل از جسم اوست ؟

10 - این که گفته می شود « روح » انسان ثابت است ، آیا به این معناست که هیچ تغییری نمی کند ؟ در این باره توضیح دهید .

11 - چه نوع خوابی را « رویای صادقه » گویند ؟

12 - تعبیر قرآن کریم از نفس لوامه را بیان نمائید .

13 - نقش نفس اماره در کشاندن انسان به گناه را توضیح دهید .

14 - جهل از حقیقت ها به عنوان یکی از موانع رشد و رستگاری را شرح دهید .

15 - امام صادق ( ع ) در مورد عقل و جهل چه می فرمایند ؟

16 - نقش جهل را در لغزش انسان و گناه تبیین کنید .

17 - غفلت و بی توجهی به خدا و آخرت در زندگی انسان چه آثاری به جا می گذارد ؟

18 - امام خمینی ( ره ) درباره عدم غفلت از خدا چه می فرمایند ؟

19 - نقش شیطان در گمراهی انسان و میزان تأثیر وسوسه های او را بیان کنید .

20 - کار شیطان چیست ؟ واقعی ترین راه نفوذ او در انسان کدام است ؟

21 - شیطان معمولاً از چه راههایی انسان را به نافرمانی از خدا فرا می خواند ؟

22 - گفتگوی شیطان با انسان بد کار در روز قیامت را به اختصار بنویسید . از این گفتگوها چه عبرتی می توان گرفت ؟

23 - نظر قرآن کریم و پیشوایان دین درباره عامل اصلی گناه چیست ؟

24 - آیه ی شریفه ی « اِنّ الذین لا یرجون لقاء نا و رضوا بالحیاه الدنیا و اطمانوا بها والذینَ هم عن آیاتنا غافلون » را ترجمه کنید .

درس پنجم : پنجره ای به روشنایی 

1 - حتمی ترین حادثه در زندگی انسان کدام است ؟ توضیح دهید .

2 - دیدگاه انسان ها در برخورد با پدیده ی مرگ را شرح دهید .

3 - واکنش گروهی که « مرگ را پایان زندگی می دانند » چگونه است ؟

4 - پیامدهای اعتقاد به « بسته شدن دفتر زندگی انسان با مرگ » را در چند سطر بنویسید .

5 - دیدگاه پیروان ادیان الهی نسبت به پدیده مرگ چیست ؟

6 - از رسول خدا ( ص ) و امام علی ( ع ) احادیثی درباره حیات بعد از مرگ بیان کنید .

7 - پیامد اعتقاد به ، « مرگ بسته شدن دفتر زندگی نیست » را ذکر کنید .

8 - رفتار امام علی ( ع ) و امام حسین ( ع ) درباره پدیده مرگ را بررسی کنید .

9 - چرا حضرت قاسم فرزند امام حسن ( ع ) در حادثه عاشورا مرگ را شیرین تر از عسل برای خود دانست ؟

10 - چند نمونه از پیشرفت های انسان عصر جدید را را بیان نمائید .

11 - بیشترین مشکلات انسان عصر جدید چه چیزهایی است ؟ ذکر کنید .

12 - قرآن کریم سرنوشت کسانی که مرگ و زندگی برتر را فراموش می کنند ، چگونه ترسیم می کند ؟

13 - چرا خداپرستان واقعی مرگ را ناگوار نمی دانند ؟

14 - مؤمنان واقعی چه زمان به استقبال شهادت می روند ؟

15 - آیه ی شریفه ی « ... مَن ءامنَ بالله والیومِ الاخر وَ عَمل صالحا لا خوفً علیهم و لا هم یحزنون » را ترجمه کنید .

درس ششم : آینده ی روشن

1 - چگونه به وسیله ی « قاعده ی دفع خطر احتمالی » معاد را اثبات می کنیم ؟

2 - پیامبران الهی بعد از توحید و یکتاپرستی مردم را به چه چیزی دعوت کرده اند ؟ توضیح دهید .

3 - از راه های عقلی که قرآن کریم در اثبات ضرورت معاد بر آن ها تأکید دارد ، دو مورد را نام ببرید .

4 - معاد را در پرتو حکمت الهی توضیح دهید .

5 - کار حکیمانه چگونه کاری است ؟

6 - حکیم به چه کسی گفته می شود ؟

7 - « گرایش به بقاء و جاودانگی » در پرتو حکمت الهی را توضیح دهید .

8 - « میل به کمالات بی نهایت » در انسان را شرح دهید .

9 - معاد در پرتو عدل الهی را شرح دهید .

10 - قرآن در جواب کسانی که امکان معاد را انکار می کند چه فرموده است ؟

11 - دیدگاه پیامبر اکرم ( ص ) درباره ی عدل الهی را بیان کنید .

12 - آیه ی شریفه ی « وَ ما خلقنا السماء والارضَ و ما بَینَهما باطلاً ذالک ظَنُ الذین کفروا فویلُ للذینَ کَفروا من النار اَم نَجعلَ الذینَ امنوا و عملوا صالحاتِ ... » را ترجمه کنید .

درس هفتم : منزلگاه بعد

1 - آیا انسان ها پس از مرگ وارد قیامت می شوند ؟ چرا ؟

2 - تفاوت عالم برزخ و عالم دنیا را در چند سطر بیان کنید .

3 - از ویژگی های عالم برزخ دو مورد را شرح دهید .

4 - آثار اعمال انسان بر چند دسته است آن ها را با ذکر مثال تعریف کنید .

5 - ویژگی های « بهشت برزخی » و « جهنم برزخی » چیست ؟ توضیح دهید .

6 - امام کاظم ( ع ) درباره وضعیت انسان پس از مرگ چه فرموده است ؟

7 - دیدگاه امام صادق ( ع ) درباره ارواح مؤمنان پس از مرگ را بیان کنید .

8 - امام علی ( ع ) حال انسان ها را در عالم برزخ چگونه توصیف می کند ؟

9 - پیامبر اکرم ( ص ) درباره پرونده اعمال در برزخ و آثار اعمال چه می فرمایند ؟

10 - از دیدگاه امام صادق ( ع ) شش موردی که انسان بعد از مرگ ( ماتاخر ) از آن بهره مند می شود کدام اند ؟

11 - دیدگاه قرآن درباره آثار اعمال انسان را بنویسید .

12 - پیام آیه « ینَبا الانسانَ یومئذٍ بِما قَدَّم وَ اَخر » را بیان کنید .

13 - رابطه ی سخنان پیشوایان دین و قرآن کریم را ذکر کنید .

14 - آیه ی شریفه ی « اِنَّ الذینَ توفاهم الملائکهُ ظالمی اَنفُسِهم قالوا فیمَ کنتم قالوا الم تکن الارضُ اللهِ واسعه فتهاجروا فیها فاولئکَ مَاواهم جَهَنّمَ و ساءت مصیرا » را ترجمه کنید .

درس هشتم : واقعه بزرگ

1 - برپایی حادثه عظیم قیامت در چند مرحله صورت می گیرد ؟

2 - در مرحله اول چه حوادثی رخ می دهد که باعث پایان یافتن کار دنیا می شود ؟

3 - مرحله دوم آغاز قیامت شامل چه حوادثی است ؟ فقط نام ببرید .

4 - چرا نورانی شدن زمین در قیامت اتفاق می افتد ؟

5 - ویژگی های کتاب اعمال را نام ببرید .

6 - انواع شاهدان روز قیامت را معرفی نمائید .

7 - خصوصیات « نامه اعمال » هر فرد را توضیح دهید .

8 - سنجشگر اعمال در روز قیامت کیست و دارای چه ویژگی است ؟

9 - چرا پیامبران و امامان را معیار سنجش اعمال انسان ها قرار داده اند ؟ توضیح دهید .

10 - امام صادق ( ع ) درباره ی خواندن نامه ی عمل ، در قیامت چه فرمودند ؟

11 - ترازوی اعمال در قیامت دارای چه ویژگی هایی است ؟

12 - سنجش اعمال از دیدگاه امام صادق ( ع ) را شرح دهید .

13 - ترجمه آیه « والوَزنُ یَومئذٍ الحَق » را بنویسید .

14 - معیار و وسیله سنجش در قیامت را بیان کنید .

15 - عبارت قرآنی « وَ اَشرَقت الارضُ بنور رَبّها وَ وَضعً الکتاب و جیء بالنّبیین وَ الشهداء وَ قضی بَینَهم بالحقِ وَ هُم لا یظلمون » را ترجمه کنید .

16 - آیا در قیامت اعمال وزن می شوند ؟ پاسخ امام صادق ( ع ) را در این زمینه بنویسید .

17 - منظور از خواندن نامه ی اعمال در روز قیامت چیست ؟

درس نهم : فرجام کار

1 - بر اساس آیات قرآن چگونگی راندن جهنمیان به سوی دوزخ را بیان کنید .

2 - بر اساس آیات قرآن اهل بهشت به چه شکل به سوی بهشت فرا خوانده می شوند ؟

3 - ویژگی های جهنم را در چند سطر شرح دهید .

4 - اینکه اهل جهنم شیطان را مقصر می دانند آیا این استدلال درست است ؟ چرا ؟

5 - بهشت و اهل بهشت را در چند سطر معرفی نمائید .

6 - امام علی ( ع ) بهشت را چگونه توصیف می کند ؟ ( بطور مختصر توضیح دهید . )

7 - پاداش اعمال دنیوی ما در قیامت چگونه مجسم می شود ؟

8 - جنبه های مختلف یک عمل را شرح دهید .

9 - از دیدگاه پیامبر اکرم ( ص ) همنشین انسان در قیامت کیست ؟

10 - همنشین اخروی انسان ، در دنیا دارای چه ویژگی هایی باید باشد ؟

11 - هر یک از روابط میان عمل و پاداش و کیفر را در یک سطر بیان کنید .

12 - اینکه گفته می شود پاداش و کیفر محصول طبیعی خود عمل است یعنی چه ؟

13 - چه تفاوتی میان پاداش و کیفر که محصول طبیعی عمل است با پاداش و کیفر قرار دادی وجود دارد ؟ 

14 - ویژگی های پاداش و کیفری که عین عمل است را شرح دهید .

15 - آیه شریفه « فَذوقوا ما کُنتُم تَکنِزونَ » را ترجمه کنید .

16 - ابیات ذیل نشان دهنده ی کدام رابطه میان عمل و پاداش و کیفر است ؟

ای دریده پوستین یوسفان                                گرگ برخیزی از این خواب گران

گشته گرگان یک به یک خوهای تو                     می درانند از غضب اعضای تو

زآنچه می بافی همه روزه بپوش                 زآنچه می کاری همه روزه بنوش 

17 - آیه ی شریفه « فَمن یعمل مثقالَ ذرّه خیرا یره وَ مَن یعمل مثقالَ ذرّه شَرا یره » را ترجمه کنید .

درس دهم : اعتماد بر او

1 - انسان چه موقع به سوی هدف زندگی حرکت می کند ؟

2 - چهار مورد از عوامل تقویت کننده ی عزم را بیان کنید .

3 - خداوند چه دستوری به پیامبر اکرم ( ص ) در مورد « توکل » می دهد ؟

4 - « توکل و اعتماد بر خداوند » را توضیح دهید .

5 - چه رابطه ای بین « توکل » با « معرفت خدا و ایمان » به او وجود دارد ؟

6 - چرا انسان متوکل نسبت به آینده کار خود امیدوار است ؟

7 - فردی که در زندگی توکل بر خدا ندارد دچار چه نوع مشکلاتی می شود ؟

8 - حضرت هود ( ع ) و حضرت زینب ( ع ) چگونه درس توکل داشتن به ما می دهند ؟

9 - چرا فقط می توان بر خداوند توکل کرد ؟

10 - از نظر امام صادق ( ع ) نتیجه ی « کسی که با نیت خالص به خداوند پناه آورد » چیست ؟

11- توکل چه موقع معنا دارد ؟

12 - توکل کننده ای که اهل معرفت باشد برای انجام عمل از چه راهی وارد می شود ؟

13 - ویژگی های نوجوانان و جوانان را از زبان امام علی ( ع ) بیان کنید .

14 - « برنامه در زندگی » که لازمه ی رفتن به سوی کمال است چگونه تکمیل و اصلاح می شود ؟

15 - آیه شریفه ی « اِنی تَوَکّلت علی الله ربی و ربکم » را ترجمه کنید .

درس یازدهم : دوستی با حق

1 - اهمیت و تأثیر محبت به خدا در زندگی انسان را به اختصار توضیح دهید .

2 - رابطه ی ایمان و محبت را بنویسید .

3 - آثار محبت به خدا را نام برده و هر یک را به اختصار شرح دهید .

4 - چرا خداوند به پیامبرش دستور می دهد مزد و پاداش مجاهدت های خود را دوستی و مهرورزی با     خانواده ات قرار ده ؟ 

5 - چرا دوستی با پیامبر خدا ( ص ) و اهل بیت آن حضرت برای نجات و رستگاری به تنهایی کافی نیست ؟

6 - دین داری چگونه آغاز می شود و چه چیزی را به دنبال دارد ؟

7 - دین داری بر چه چیزهایی استوار است ؟

8 - خداوند اسم « رحمان » و « غفار » خود را چگونه به نمایش گذاشته است ؟

9 - نشانه ی صداقت در دوستی چیست ؟ حدیث امام صادق ( ع ) را در این مورد بیان کنید .

10 - پایه و اساس بنای اسلام چیست ؟

11 - دین داری را تعریف کنید .

12 - امام خمینی ( ره ) درباره تولی و تبری چه فرمودند ؟ و چه سفارشی به مسلمانان دارند ؟

13 - آفرینش با چه چیزی آغاز می شود ؟

14 - با ذکر مثالی جلوه ای کوچک از محبت های خالق به مخلوقاتش را نشان دهید .

15 - نقش محبت را در زندگی انسان توضیح دهید .

16 - رابطه ی محبت به حق و ایمان را بنویسید .

17 - آثار محبت به خدا را نام برده و هر یک را به اختصار شرح دهید .

18 - آیه ی شریفه ی « قَل ما سَاَلتُکُم مِن اَجرٍ فَهُوَ لَکُم اِن اَجرِی اِلا عَلَی الله وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ شَهیدٌ » را ترجمه کنید .

19 - دوستی با دوستان خدا را به عنوان یکی از آثار محبت به خدا در زندگی انسان را توضیح دهید .

20 - آیه ی شریفه ی « قُل اِن کُنتُم تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعونی یحبِبکُمُ اللهُوَ یغفِر لَکُم ذُنوبَکُم وَاللهُ غَفورٌ رَحیم » را ترجمه کنید . 

21 - آیا این مطلب را که بعضی گفته اند « اعمال ظاهری انسان مهم نیست ، آن چه اهمیت دارد درون و باطن انسان است » با پیروی از خدا به عنوان یکی از آثار محبت به حق سازگاری دارد ؟ توضیح دهید .

22 - از آثار محبت به حق ، پیروی از خداوند را توضیح دهید .

23 - محبت به راهی که ما را به خدا می رساند را به عنوان یکی از آثار محبت به حق توضیح دهید .

24 - لازمه ی حضور خدا در قلب انسان چیست ؟

25 - مبارزه با دشمنان خدا را به عنوان یکی از آثار محبت به خدا توضیح دهید .

درس دوازدهم : فضیلت آراستگی 

1 - حدیث شریف پیامبر اکرم که فرمودند : « اِنَ الله جَمیل وَ یُحِبُ الجَمال » را ترجمه کنید . 

2 - پیشوایان دینی در مورد آراستگی ظاهری چه فرمودند ؟ دو حدیث در این مورد ذکر کنید .

3 - یک حدیث از امام صادق ( ع ) در مورد رابطه آراستگی و ثواب در نماز بیان کنید .

4 - منظور از آراستگی در عبادت که پیشوایان دین به آن سفارش نموده اند چیست ؟

5 - چرا باید بین ظاهر و باطن شخص تناسب در آراستگی باشد ؟

6 - آیا استدلال افرادی که بیان می کنند « دل باید پاک باشد ، ظاهر چندان اهمیتی ندارد » درست است ؟ توضیح دهید .

7 - عفاف را تعریف کنید .

8 - توصیه امامان ( علیهم السلام ) در مورد نپوشیدن لباس بدن نما چیست ؟ ( دو حدیث ذکر کنید )

9 - آیا « عفاف » مخصوص زنان است ؟ شرح دهید .

10 - « عزت » یعنی چه ؟ و این که گفته می شود فرد دارای « عزت نفس » است منظور چیست ؟

11 - چگونه انسان می تواند خود را عزتمند کند ؟

12 - برای تعالی معنوی و روحی انسان ، اسلام چه برنامه هایی ارائه می دهد ؟

13 - از رموز نیازهای بشر یک مورد را بیان کنید .

14 - امام صادق ( ع ) درباره ی آراستگی چه فرموده اند ؟

15 - سفارش پیامبر اکرم ( ص ) درباره آراستگی چیست ؟

16 - آراستگی ، شیوه ی پیشوایان دین است . این مطلب را توضیح دهید .

17 - آیا آراستگی ، اختصاص به زمان حضور در اجتماعات و معاشرت ها دارد ؟

18 - تناسب میان ظاهر و باطن در آراستگی را توضیح دهید .

19 - آیا استدلال افرادی که می گویند « دل باید پاک باشد ، ظاهر چندان اهمیتی ندارد » درست است ؟ توضیح دهید .

20 - تأثیر عفاف در زندگی انسان را بنویسید .

21 - ویژگی های انسان عفیف را بیان کنید .

22 - رابطه ی عفاف ، عزتمندی و آراستگی را با یکدیگر توضیح دهید .

23 - چرا انسان عزتمند ، عفیف است ؟

24 - عزت در مقابل چه چیزی قرار دارد ؟ و عزت نفس به چه معناست ؟

25 - چه رابطه ای بین عرضه ی نابجای زیبایی ها و عفت و حیا وجود دارد ؟

26 - چگونه عفاف سبب عزتمندی در زن می شود ؟

27 - آیه ی شریفه ی « مَن کانَ یریدُ العِزَّهَ فَلِلهِ العِزَّهُ جَمیعاً » را ترجمه کنید .

28 - آثار و نتایج وجود روح شکست ناپذیر و عزتمند در افراد چیست ؟

29 - نیاز به مقبولیت و رابطه ی آن با آراستگی را توضیح دهید .

درس سیزدهم : زیبایی عفاف 

1 - آیا در ادیان دیگر نیز پوشش و حجاب وجود داشته است ؟ در این باره به اختصار توضیح دهید .

2 - دیدگاه آئین مسیحیت در مورد مسئله پوشش چیست ؟

3 - آیا در قرآن کریم درباره ی عفاف و پوشش دستور خاصی وجود دارد ؟ در این باره توضیح دهید .

4 - کنترل نگاه توسط مردان چه تأثیری در جامعه دارد ؟

5 - پیامبر اکرم ( ص ) درباره کنترل نگاه چه می فرماید ؟

6 - آیا اسلام نحوه و شکل پوشش را معین کرده است ؟ در این باره توضیح دهید .

7 - مسئولیت های انسان در مقابل نعمت ها و موهبت های خداوند را بیان کنید .

8 - چرا میان پوشش زنان و مردان تفاوت وجود دارد ؟

9 - آیا پوشش زنان ، موجب سلب آزادی و حضور آنان در جامعه است ؟ توضیح دهید .

10 - آثار مراعات پوشش و حجاب در جامعه را از لحاظ فردی و اجتماعی شرح دهید .

11 - چه رابطه ای بین حجاب و عفاف و عزت نفس وجود دارد ؟

12 - آیا حجاب مخصوص دین اسلام است یا در دیگر ادیان وجود دارد ؟ توضیح دهید .

13 - ارتباط بین حجاب و اخلاق و فرهنگ هر جامعه را بنویسید .

14 - وظایف مردان در باب پوشش را طبق آیات قرآنی بنویسید .

15 - بر اساس آیات قرآن وظایف زنان نسبت به پوشش خود چیست ؟

16 - امام کاظم ( ع ) درباره حد پوشش زن چه می فرمایند ؟

17 - امام صادق ( ع ) درباره حد پوشش زن چه می فرمایند ؟ 

18 - علت تعیین حدود پوشش زنان از دیدگاه قرآن کریم را بنویسید .

درس چهاردهم : نظارت همگانی

1 - پیامبر اکرم ( ص ) مردم جامعه را به چه چیزی تشبیه نمودند ؟ از این تشبیه چه مطلبی استنباط می شود ؟ 

2 - چه شباهتی میان سرنشینان یک کشتی و مردم جامعه وجود دارد ؟

3 - عبارت قرآنی « وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللهُ جَمیعاً وَ لا تَفَرِّقول وَاذکُروا نِعمتَ اللهَ عَلَیکُم اِذ کُنتُم اَعداءً فَاَلَّفَ بَینَ قُلوبِکُم ... » را ترجمه کنید .

4 - آیا یک فرد به بهانه ی استقلال در حوزه ی زندگی می تواند هر کاری در جامعه انجام دهد ؟ چرا ؟ 

5 - هدف مشترک امت اسلامی چیست ؟

6 - با توجه به پیوند امت اسلامی و هدف مشترک آنان خداوند چه وظایفی را برای مسلمانان معین کرده است ؟

7 - آثار و ویژگی های دعوت به خیر و نیکی را در جامعه بنویسید .

8 - امام صادق ( ع ) مؤثرترین راه فراخوانی به خیر و نیکی را چه می داند ؟ توضیح دهید .

9 - ویژگی ها و نتایج دعوت عملی را بنویسید .

10 - مراتب دعوت به خیر را بیان کنید .

11 - چرا با وجود دعوت به خیر و نیکی بعضی مواقع لازم است امر به معروف و نهی از منکر کنیم ؟

12 - نتایج ترک امر به معروف و نهی از منکر را از دیدگاه امام ( ع ) بنویسید .

13 - محاسن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را از نظر امام صادق ( ع ) بیان کنید .

14 - پیامبر اکرم ( ص ) در بیان مقام امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر چه فرمودند ؟

15 - امام علی ( ع ) درباره ی اهمیت امر به معروف و نهی از منکر چه می فرمایند ؟

16 - شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر را بنویسید .

17 - مراحل امر به معروف و نهی از منکر را توضیح دهید .

18 - اهمیت انتخاب روش های درست برای انجام امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید .

19 - چهار مورد از توصیه های امام خمینی ( ره ) درباره ی انجام امر به معروف و نهی از منکر را ذکر کنید .

درس پانزدهم : کار ، گوهر زندگی 

1 - وقتی از کار سخن می گوییم مقصود چیست ؟ 

2 - ذکر نمونه هایی از نعمت ها و بخشش های بی شمار خداوند در زمین و آسمان و محیط زندگی ما ، برای چیست ؟

3 - راز سربلندی اشخاص و ملت ها در چیست ؟

4 - رسول خدا ( ص ) درباره ی اهمیت تلاش و کار چه می فرماید ؟

5 - از دیدگاه پیامبر اکرم ( ص ) ملعون چه کسی است ؟

6 - از نظر امام علی ( ع ) فقر چگونه حاصل می شود ؟

7 - چند مورد از آثار کار در تربیت انسان را نام برده و به اختصار توضیح دهید .

8 - چگونه کار در تمرکز قوه ی خیال مؤثر است ؟

9 - عزت نفس چگونه در سایه کار حاصل می شود ؟

10 - آیه ی شریفه ی « هُوَ الَذی اَنزَلَ مِنَ السَّماء ماءً لَکُم مِنهُ شَرابٌ وَ شَجَرٌ فیهِ تُسیمون » را ترجمه کنید .

11 - اهمیت و جایگاه کار در زندگی انسان را بنویسید .

12 - انسان ها چگونه می توانند به فضل و نعمت های خداوند در زمین بهتر دست یابند ؟

13 - تأثیر کار را بر انسان بنویسید .

14 - ارزش کار از چه جهت است ؟

15 - یکی از نتایج کار ، شکوفائی استعدادهاست ، آن را توضیح دهید .

16 - لطافت احساس به عنوان یکی از نتایج کار در زندگی انسان را شرح دهید .

17 - منظور از اتقان در کار چیست ؟

18 - نتایج و آثار اهل کار و تلاش بودن را بنویسید .

19 - آیه ی شریفه ی « یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّیتونَ وَ النَّخیلَ وَ الاَعنابَ وَ مِن کُلَّ الثَّمَراتِ اِنَّ فی ذلِکَ لَایه لِقومٍ یَتَفَکَّرُون » را ترجمه کنید .

20 - آیه ی شریفه ی « وَلتَکُن مِنکُم اُمَّهُ یدعونَ اِلَی الخَیرِ وَ یأمُرونَ بِالمَعروفِ وَ ینهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَ اُولئِکَ هُمُ المُفلِحون » را ترجمه کنید . 

درس شانزدهم : کار در نظام اقتصادی

1 - منشاء اصلی تولید چیست ؟

2 - از چه جهت ، مالک اصلی و حقیقی همه ی موجودات خداست ؟

3 - در بینش و تفکر اسلامی منشاء اصلی کسب مال و درآمد چه چیزی است ؟

4 - حضرت پیامبر ( ص ) درباره ی کار رابطه ی آن با مالکیت چه می فرماید ؟

5 - ویژگی های کار حقیقی را بنویسید .

6 - منظور از کار کاذب و دروغین چیست ؟

7 - امام کاظک ( ع ) درباره ی کار کاذب چه فرموده اند ؟

8 - فقها و عالمان دین چه معامله ای را مکروه دانسته اند ؟

9 - عالمان دین و فقها از مردم خواسته اند که از طریق چه کار هایی زندگی خود را اداره کنند ؟

10 - ربا را تعریف کنید .

11 - پیامدهای منفی ربا را در جامعه بنویسید .

12 - رابطه ی ربا با تقسیم شدن جهان ب دو قطب غنی و فقیر و مسلط و زیر سلطه را توضیح دهید .

13 - آیه ی شریفه ی « یا ایها الذین ءامنوا اِتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا اِن کُنتم مُومنین » را ترجمه کنید . 

14 - از دیدگاه قرآن کریم راه درست افزایش ثروت چیست ؟

15 - چرا قرآن کریم راه درست افزایش ثروت را پرداخت زکات و انفاق می داند ؟

16 - علت حرام شدن « ربا » را از دیدگاه امام رضا ( ع ) بنویسید .

17 - عواملی را که در هر فعالیت اقتصادی دخالت دارند را نام برده و توضیح دهید .

18 - برنامه ی اسلام را درباره ی ثروت و سرمایه چیست ؟

19 - یکی از راههای برقراری عدالت بنویسید .

20 - چگونگی فعالیت بانک ها در نظام اسلامی را به اختصار شرح دهید .

21 - وام هایی را که بانک ها به افراد می پردازند به چه شکل قابل توجیه است ؟

22 - اساس بانک داری در نظام اسلامی بر چه چیزی است ؟ آن را توضیح دهید .

23 - نیاز های عمومی جامعه از چه راه هایی تأمین می شود ؟ در این باره توضیح دهید .

24 - انفاق در چه راه هایی هزینه می شود ؟

25 - انواع انفاق را بنویسید .

26 - انفاق واجب بر چند صورت انجام می پذیرد ؟ آن ها را بیان کنید .

27 - زکات را تعریف کنید .

28 - اهمیت زکات را بنویسید .

29 - قرآن کریم درباره ی مصرف زکات چه می فرمایند ؟

30 - زکات بر چه اموالی تعلق می گیرد ؟

31 - منظور از حد نصاب در زکات چیست ؟

32 - شرط وجوب زکات طلا و نقره چیست ؟

33 - به چه کسانی زکات فطره تعلق می گیرد ؟

34 - به چه کسانی زکات فطره تعلق نمی گیرد ؟  

35 - فقیر چه کسی است ؟

36 - خمس به عنوان یکی از انفاق های واجب را تعریف کنید .

37 - آیه ی شریفه ی « وَ اعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَیء فَاَنَّ للهِ خُمُسَه ، وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِی القُربی وَ الیَتامی وَ ابنِ السَّبیل » را ترجمه کنید .

38 - منظور از حساب سال چیست ؟

39 - به چند نکته مهم درباره خمس اشاره کنید .

40 - منظور از مالیات چیست ؟

41 - چرا باید افراد مالیات بپردازند ؟

42 - وظیفه ی نظام اسلامی درباره ی خمس ، زکات و مالیات را بنویسید .

43 - امام علی ( ع ) در نامه ی معروف خود به مالک اشتر درباره ی مالیات ( خراج ) چه فرموده اند ؟ به طور مختصر بیان کنید .

44 - آیا پرداخت کننده مالیات باید منتی بر کسی داشته باشد ؟ چرا ؟

 

 سلامتی آقا امام زمان عج صلوات هدیه فرمایید

/ 4 نظر / 30 بازدید
admin

سلام.وبلاگ خوبی دارید.اگه با تبادل لینک موافق هستید ما رو به اسم "وبلاگ فروشگاه اینترنتی 5040 " لینک کنید و به ما خبر بدید تا شما رو در قسمت "ادامه لیست وبلاگ ها" دوستان وبنویس وبلاگمون لینک کنیم.ممنون. آدرس وبلاگ : panjah40.blogfa.com اگه تونستید از فیسبوک ما هم دیدن کنید و پیج ما رو لایک کنید.ممنون آدرس فیس بوک : facebook.com/5040.ir

admin

سلام.وبلاگ خوبی دارید.اگه با تبادل لینک موافق هستید ما رو به اسم "وبلاگ فروشگاه اینترنتی 5040 " لینک کنید و به ما خبر بدید تا شما رو در قسمت "ادامه لیست وبلاگ ها" دوستان وبنویس وبلاگمون لینک کنیم.ممنون. آدرس وبلاگ : panjah40.blogfa.com اگه تونستید از فیسبوک ما هم دیدن کنید و پیج ما رو لایک کنید.ممنون آدرس فیس بوک : facebook.com/5040.ir

admin

سلام.وبلاگ خوبی دارید.اگه با تبادل لینک موافق هستید ما رو به اسم "وبلاگ فروشگاه اینترنتی 5040 " لینک کنید و به ما خبر بدید تا شما رو در قسمت "ادامه لیست وبلاگ ها" دوستان وبنویس وبلاگمون لینک کنیم.ممنون. آدرس وبلاگ : panjah40.blogfa.com اگه تونستید از فیسبوک ما هم دیدن کنید و پیج ما رو لایک کنید.ممنون آدرس فیس بوک : facebook.com/5040.ir

admin

سلام.وبلاگ خوبی دارید.اگه با تبادل لینک موافق هستید ما رو به اسم "وبلاگ فروشگاه اینترنتی 5040 " لینک کنید و به ما خبر بدید تا شما رو در قسمت "ادامه لیست وبلاگ ها" دوستان وبنویس وبلاگمون لینک کنیم.ممنون. آدرس وبلاگ : panjah40.blogfa.com اگه تونستید از فیسبوک ما هم دیدن کنید و پیج ما رو لایک کنید.ممنون آدرس فیس بوک : facebook.com/5040.ir